مناقصات

برگزاری مناقصه طراحی و اجرای پایداری سازی ایمن گود

شرکت تعاونی در نظر دارد اجرای عملیات طراحی و اجرای پایداری سازی ایمن گود پروژه تعاونی مسکن عدل سازه راسخ دادگستری به روش نیلینگ جهت اجرای پروژه 184 واحدی خود واقع دراراک کوی مسکن براساس ضوابط و مقررات از طریق مناقصه برگزار نماید .

(شرایط شرکت در مناقصه و نحوه انجام معامله)

1- بازدید از گود برداری و طراحی سازه نیلینگ و ارائه پیشنهاد قیمت می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 29/06/96 به شرکت تعاونی مسکن عدل سازه راسخ کارکنان دادگستری صورت پذیرد .

2-قیمت های پیشنهادی می بایست فاقد قلم خوردگی ودر پاکت در بسته باشد. پیشنهادات مبهم رد خواهد شد .

3-پیشنهاد دهنده می بایست دارای مجوز انجام مورد مناقصه باشد .

4- شرکت تعاونی ، در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و پرداخت هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

6-سایر شرایط انجام پیمان در قرارداد با برنده مناقصه مندرج می گردد .

7 – میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه پانصد میلیون ریال ( چک تضمین شده یا ضمانتنامه بانکی و یا سفته ) می باشد .

8 – برنده مناقصه ظرف 3 روز کاری مشخص و اعلام خواهد شد .

9 – میزان پیش پرداخت 20 درصد میزان برآورد اولیه کل قرارداد خواهد بو د .

10 – مدت انجام مورد مناقصه 55 روز خواهد بو د .

11 – با توجه به اینکه طراحی و اجرای پایداری گود به شرکت کنندگان واگذار شده است مقتضی است بهینه ترین حالت ممکن جهت کاهش هزینه ها همراه با ایمنی کامل گود(مورد تایید سازمان نظام مهندسی استان) صورت پذیرد . بدیهی است طراحی بهینه در کاهش مبلغ پیشنهادی توسط شرکت کننده در مناقصه تاثیر مستقیم خواهد داشت .

مدیرعامل تعاونی مسکن عدل سازه راسخ

اطلاعات تماس

  آدرس : اراک - بلوار جهاد - دادگستری کل استان مرکزی

  کد پستی : 3818994138

  تلفن : 33418800 - 086

 
 
 

با ما در تماس باشید